Zadania

Zakres działania Laboratorium obejmuje w szczególności:

  • wykonywanie badań jakościowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym badań kontrolnych jakości leków recepturowych i leków aptecznych pobranych w trakcie kontroli,
  • przeprowadzanie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców do sporządzania leków recepturowych i leków aptecznych,
  • badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,
  • wykonywanie analiz wody oczyszczonej stosowanej w aptekach do sporządzania leków recepturowych,
  • wykonywanie analiz wody oczyszczonej stosowanej do dializ w zakresie badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i oznaczeń poziomu endotoksyn bakteryjnych,
  • monitoring czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni oraz zanieczyszczeń cząstkami mechanicznymi powietrza środowiska apteki lub wytwórni w ramach kontroli i na zlecenie,
  • prowadzenie badań skuteczności przeprowadzania procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem i za pomocą pary wodnej,
  • kontrolę jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych,
  • współudział w szkoleniu techników farmaceutycznych, studentów wydziału farmacji oraz magistrów farmacji przy odbywaniu stażów specjalizacyjnych.

Laboratorium może wykonywać badania próbek produktów leczniczych lub wyrobów medycznych pobranych w trakcie kontroli przez inspektorów farmaceutycznych na podstawie porozumień z Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi z województw, które nie mają laboratoriów.

Laboratorium może wykonywać badania na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, oraz osób fizycznych na podstawie umów lub zleceń.

Laboratorium stosuje metody badawcze zawarte w Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej lub w innych dostępnych farmakopeach, oraz w normach dostarczonych przez wytwórców produktów leczniczych.