Pracownie

Pracownia fizykochemiczna

 • Rodzaje badań:
  • określanie postaci i właściwości,
  • potwierdzanie tożsamości substancji czynnych,
  • określanie i oznaczanie zanieczyszczeń,
  • oznaczenia zawartości substancji czynnych,
  • inne badania jakościowe.
 • Rodzaje technik analitycznych:
  • spektrometria UV-VIS i IR,
  • chromatografia cieczowa HPLC,
  • chromatografia cienkowarstwowa HPTLC/TLC,
  • analizy miareczkowe – klasyczne i potencjometryczne w środowisku wodnym i niewodnym, KF,
  • refraktometria,
  • polarymetria,
  • analiza wagowa,
  • pomiary: pH, przewodności, gęstości, lepkości płynów, temperatury topnienia, temperatury wrzenia,
  • farmaceutyczne techniki badań postaci leków: wielkość cząstek, stopień rozdrobnienia.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa:
  • Spektrofotometr UV VIS Cary 300 Agilent,
  • spektrometr FTIR Thermo Electron Corporation,
  • chromatograf cieczowy Ultimate 3000 Termo Fisher Scientific,
  • densytometr TLC Scaner 3 i linomat IV firmy Camag,
  • zestawy do miareczkowania Mettler Toledo,
  • refraktometr cyfrowy RX-500- alpha,
  • polarymetr cyfrowy ADP 440 Bellingham + Stanley Ltd.
  • wagi analityczne Mettler Toledo i Radwag,
  • konduktometry Mettler Toledo,
  • mikroskop projekcyjny LCD 1001 Opto-Edu (U.K.) Limited,
  • aparat do pomiaru temperatury topnienia Electrothermal
  • wytrząsarka sitowa Analysette 3
  • piec do spalań Thermolyne
  • wiskozymetr Höplera

Pracownia mikrobiologiczna

 • Rodzaje badań:
  • określanie czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • badanie jałowości produktów leczniczych, wyrobów medycznych i opakowań na leki,
  • ocena czystości mikrobiologicznej środowiska wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych (powietrze, powierzchnia, personel) oraz pomiar zanieczyszczeń cząstkami mechanicznymi (powietrze),
  • kontrola mikrobiologiczna skuteczności procesów sterylizacji w autoklawach i suszarkach,
  • oznaczanie poziomu endotoksyn bakteryjnych w wodzie oczyszczonej do dializ metodą LAL.
 • Rodzaje technik analitycznych:
  • filtracja membranowa,
  • posiew bezpośredni.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa:
  • komora laminarna Forma Scientific, Inc,
  • komora laminarna BIO ACTIVA VE 120,
  • mikroskop Axiolab Zeiss,
  • densytometr ATB 1550 bioMerieux,
  • zestawy do filtracji roztworów leczniczych Millipore,
  • zestaw do filtracji maści Sartorius,
  • wagi elektroniczne Radwag,
  • licznik kolonii Tecnomara,
  • aparat do badania czystości mikrobiologicznej powietrza MD 8 Sartorius,
  • aparat do badania czystości mikrobiologicznej powietrza AIR IDEAL SAMPLER Bio Merieux,
  • licznik cząstek HANDILAZ,
  • rejestratory temperatury i wilgotności TESTO,
  • autoklaw mikrofalowy ENBIOJET,
  • system do dezynfekcji pomieszczeń NOCOSPRAY.